menu close menu

Warunkiem przystąpienia do zajęć odbywających się w Klubie New York Sport jest zapoznanie się i zaakceptowanie poniższego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Art.385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Usługodawcą” zwanym dalej New York Sport, a „Usługobiorcą” zwanym dalej klientem.

Członkiem Klubu New York Sport może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia może przystąpić do członkostwa tylko i wyłącznie za pisemną zgodą pełnoprawnego opiekuna. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia może korzystać z usług Klubu New York Sport tylko w obecności prawnego opiekuna na jego odpowiedzialność.

Klient staje się członkiem Klubu New York Sport po zawarciu umowy zakupu karnetu na usługi świadczone przez Usługodawcę.

Członek klubu zapewnia o braku przeciwskazań do wysiłku fizycznego i korzysta z urządzeń i usług Klubu New York Sport na własną odpowiedzialność. Klient nie może wystąpić z roszczeniem o uszczerbek na zdrowiu lub jego utratę.

Karnet członkowski lub bilet jednorazowy jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z usług Klubu New York Sport.

Karnet jest ważny przez okres 30 dni, chyba że umowa zawarta pomiędzy Klubem New York Sport, a klientem ma dłuższy termin ważności.

Karta członkowska jest kartą imienną wydawaną jednorazowo. Zabrania się odstępowania karty osobom trzecim pod rygorem jej unieważnienia bez możliwości zwrotu kwoty za okres niewykorzystany.

Wstęp na teren klubu odbywa się po okazaniu karty członkowskiej wraz z dowodem tożsamości.

Karta pozostaje w depozycie recepcji na czas korzystania z usług w Klubie New York Sport.

Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty należy zgłosić w Recepcji Klubu. Wydanie duplikatu karty członkowskiej wynosi 10 zł.

Zakup karnetu cyklicznego (3-miesięczny; 6-miesięczny; 12-miesięczny) jest płatny jednorazowo lub w ratach. Harmonogram spłaty rat dostępny jest w recepcji klubu lub na stronie internetowej www.newyorksport.pl

Karta Open umożliwia jednorazowe wejście do klubu na dobę. Uprawnia do korzystania bez ograniczeń z: siłowni, cardio, fitness, zumby, indoor cycling i sauny.

O uczestnictwie w zajęciach fitness, indoor cycling i zumba decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną i telefoniczną lub wpis osobisty na zajęcia.

Usługodawcy przysługuje prawo do dokonania zmian w grafiku zajęć lub odwołania zajęć jeśli grupa nie osiągnie liczby 5 osób. Wszelkie zmiany wniesione do grafiku zajęć zostaną poprzedzone informacją w recepcji Klubu i na stronie internetowej.

Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany godzin otwarcia klubu.

Usługodawcy przysługuje prawo do nanoszenia zmian w cenniku.

Karty studenckie przeznaczone dla osób poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją studencką oraz Karty seniorskie przeznaczone dla osób powyżej 55 roku życia za okazaniem dowodu tożsamości z datą urodzenia.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscu prowadzenia zajęć.

Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka od szafki Klub obciąży klienta kwotą 30 zł.

Na terenie Klubu New York Sport obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, korzystania z środków odurzających i narkotyków. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających i narkotyków nie zostaną wpuszczone do klubu.

Złamanie pkt. 21 Regulaminu skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez możliwości zwrotu kwoty niewykorzystanej na karnecie. W przypadku agresywnego zachowania Pracownicy lub Kierownictwo klubu podejmie procedury zgłoszeniowe odpowiednim władzom.

Obowiązki członka Klubu:

• wejście na zajęcia tylko w zmienionym obuwiu

• po skończonym ćwiczeniu odłożyć przybory na swoje miejsce

• w przypadku braku wolnych miejsc cierpliwie czekać na swoją kolej

• przestrzegać kultury osobistej (bez wulgaryzmów i hałasów)

• utrzymać spokój i porządek w klubie

Osoby, które nie będą się stosowały do pkt. 23 zostaną poproszone o opuszczenie Klubu. W przypadku nagminnego zakłócania spokoju w Klubie przez Klienta, Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu i na stronie internetowe.

W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.